Kestliku arengu keskus

Kestliku arengu keskus on Tartu Ülikooli valdkondadevaheline koostööplatvorm, mis toob kokku Tartu Ülikooli teadlased, üliõpilased ja teadmuse, et aidata leida tasakaalupunkt Maa taluvuspiiride ja inimese heaolu vahel. Selleks edendame keskkonnahoidu, ühiskonna tasakaalus arengut ja inimese heaolu toetavat teadus-, õppe- ja arenduskoostööd ülikoolis. Samuti toetame kestliku arengu alast teadmussiiret ja ühiskondlikku arutelu.

Tutvu keskusega lähemalt

Kuidas mõista kestlikku arengut?

Keskuse fookusteemad

Teadus ja õpe eri valdkondade koostöös

Tartu Ülikooli teadlased aitavad eri teadusvaldkondade koostöös kaasa ühiskonna ees seisvate keerukate probleemide ära tundmisele, ennetamisele ja lahendamisele. Selleks, et vastavad oskused jõuaksid läbi ülikoolihariduse ka ühiskonda, oleme lõiminud eri valdkondi siduvad käsitlused ka õpeainetesse. Kestliku arengu keskus toetab valdkondadevahelist koostööd nii teadus- kui õppetöös.

Teadus kestliku arengu heaks

Kestlikkuse teemad õppeainetes

Teadmistepõhine ühiskond

Kestliku arengu keskus on partner avalikule sektorile, et teaduspõhiselt lahendada ühiskondlikke probleeme ning kujundada kestlike arengu eesmärke toetavat poliitikat. Toetame avalikku arutelu kestliku arengu teemade paremaks mõistmiseks ja mõtestamiseks.

Ettepanekud eelnõu „Rohepöörde tegevusplaan 2023-2025“ täiendamiseks

Toetame ülikooli kui kestliku organisatsiooni terviklikku arengut

Tartu Ülikool on kestlikule arengule keskenduv, võrdseid võimalusi pakkuv ja häid tavasid järgiv uuendusmeelne organisatsioon, mis liigub avatuma, keskkonnateadlikuma ja koostöökesksema organisatsioonikultuuri poole. Kestliku arengu keskus nõustab ka ülikooli kui organisatsiooni jätkusuutlikku arengut.

Tutvu kestliku ülikooli tegevusega

Koostööst huvitatule

#kestlikkus #uudis
Negavatt on 18–30-aastastele noortele mõeldud konkurss, mille käigus otsitakse toote-, teenuse- või kampaaniaideid, mis aitavad säästa ressursse ja hoida looduskeskkonda.
07.02.2023
#kestlikkus #täiendusõpe #ühiskonnale #uudis
Kutsume osalema 22./23. õa kevadsemestril magistri- ja doktoriastmele mõeldud vabaaines Jätkusuutlikkus ja tasaareng (6 EAP), mis tutvustab tasaarengu mõttevoolu.
19.01.2023
#kestlikkus #meist mujal
Pariisi kliimaleppega seatud eesmärkide saavutamine on väga keeruline, ütles Tartu Ülikooli atmosfäärifüüsika kaasprofessor Velle Toll "Välisilmale" antud intervjuus.
17.01.2023
#kestlikkus #uudis
13. detsembril avati Tartu Ülikooli kestliku arengu keskus, mille eesmärk on ärgitada koostööd eri teadusvaldkondade ja ühiskonnasektorite vahel.
20.12.2022