TÜ vaimse tervise konverents „Tööheaolu – mis ja kelle asi?“

Tartu Ülikool kutsub vaimse tervise konverentsile, kus kõneldakse tööheaolust

Looduspõhised sademeveelahendused Kopenhaagenis

Looduspõhine veelahendus jätab loodust toetades linlase jala kuivaks

Naised

Tartus luuakse Läänemere maade naisajaloo võrgustik

Renoveerimine

Tartu Ülikooli eksperdid nõustavad Ida-Viru omavalitsusi energia- ja kliimakava tegevusplaanide koostamisel

Kestliku arengu keskus

Kestliku arengu keskus on Tartu Ülikooli valdkondadevaheline koostööplatvorm, mis toob kokku Tartu Ülikooli teadlased, üliõpilased ja teadmuse, et aidata leida tasakaalupunkt Maa taluvuspiiride ja inimese heaolu vahel. Selleks edendame keskkonnahoidu, ühiskonna tasakaalus arengut ja inimese heaolu toetavat teadus-, õppe- ja arenduskoostööd ülikoolis. Samuti toetame kestliku arengu alast teadmussiiret ja ühiskondlikku arutelu.

Tutvu keskusega lähemalt

Kuidas mõista kestlikku arengut?

Keskuse fookusteemad

Teadus ja õpe eri valdkondade koostöös

Tartu Ülikooli teadlased aitavad eri teadusvaldkondade koostöös kaasa ühiskonna ees seisvate keerukate probleemide ära tundmisele, ennetamisele ja lahendamisele. Selleks, et vastavad oskused jõuaksid läbi ülikoolihariduse ka ühiskonda, oleme lõiminud eri valdkondi siduvad käsitlused ka õpeainetesse. Kestliku arengu keskus toetab valdkondadevahelist koostööd nii teadus- kui õppetöös.

Teadus kestliku arengu heaks

Kestlikkuse teemad õppeainetes

Teadmistepõhine ühiskond

Kestliku arengu keskus on partner avalikule sektorile, et teaduspõhiselt lahendada ühiskondlikke probleeme ning kujundada kestlike arengu eesmärke toetavat poliitikat. Toetame avalikku arutelu kestliku arengu teemade paremaks mõistmiseks ja mõtestamiseks.

Poliitikakujundajale

Toetame ülikooli kui kestliku organisatsiooni terviklikku arengut

Tartu Ülikool on kestlikule arengule keskenduv, võrdseid võimalusi pakkuv ja häid tavasid järgiv uuendusmeelne organisatsioon, mis liigub avatuma, keskkonnateadlikuma ja koostöökesksema organisatsioonikultuuri poole. Kestliku arengu keskus nõustab ka ülikooli kui organisatsiooni jätkusuutlikku arengut.

Tutvu kestliku ülikooli tegevusega

Koostööst huvitatule

Kestlikkuse infokiri

#ettevõtlus #kestlikkus #teadus #ühiskonnale #uudis
Ida-Virumaa üleminek kestlikule majandusmudelile nõuab uute tehnoloogiate loomise kõrval mitmekesiste oskustega spetsialiste ning teadusmahuka ettevõtluse arendamise tuge.
08.04.2024
#kestlikkus #meist mujal
Seminaripäeval „Vee teed linnas“ tutvustasid ettevõtte maastikuarhitekt Gen Mandre ja keskkonnatehnoloogia kaasprofessor Margit Kõiv-Vainik looduspõhiste lahenduste kasutusvõimalusi ja lisandväärtusi.
15.04.2024
#kestlikkus #rahvusvaheline #teadus #uudis
8. aprillil Tartu Ülikoolis toimuval ühepäevasel konverentsil „Varjust välja: toome naiste lood minevikust päevavalgele“ asutatakse naiste ajaloolist rolli tähtsustav võrgustik, mille eestvedajateks on Balti riikide ja Skandinaavia maade ülikoolide naisteadlased.
01.04.2024
#kestlikkus #koostöö #ühiskonnale #pressiteade
Materjalide abil soovitakse kujundada kliimamuutustega seotud arusaamu ja hoiakuid ning suurendada seeläbi kliimateadlikku käitumist ühiskonnas.
03.04.2024

Üritused

Peagi tulekul

Üritusi ei ole